Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy realizuje projekt: "Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy" przy  wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W ramach projektu zaplanowano do wykonania następujący zakres prac:

  1. Termomodernizacja - docieplenie sklepienia (ułożenie wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K), grubość 25 cm)"
  2. Termomodernizacja - wymiana okien o wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami WT od roku 2021, tj. 0,90 W/m2K.
  3. Przebudowa systemu grzewczego w tym wykonanie ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki
  4. Budowa nowego źródła ciepła - pompy ciepła (Instalacja OZE - montaż sześciu gruntowych pomp ciepła solanka/woda.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 534 508,00 PLN

Przy 90% dofinansowania otrzymano dotację w wysokości: 2 281 053,00 PLN.

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Głównym celem projektu jest trwałe obniżenie zużycia energii w obiekcie kościoła pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, dzięki kompleksowej termomodernizacji obiektu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych, jakimi są:

  1. a) zmniejszenie strat energii – obecny system grzewczy (ogrzewanie elektryczne) nie posiada możliwości regulacji miejscowej; zostanie on zastąpiony przez nowoczesny system bazujący na instalacji ogrzewania podłogowego zasilanej przez pompy ciepła, z systemem zarządzania energią. Zostaną ograniczone straty energii w budynku dzięki poprawie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród wewnętrznych (ocieplenie stropu kościoła) oraz poprawie wartości współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej(wymiana okien).
  2. b) modernizacja źródła ciepła w budynku - dzięki wybudowaniu jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła), a tym samym uzyskaniu nowych mocy energii cieplnej. Nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE umożliwią wytwarzanie czystej energii i zmianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie niskoemisyjne. Pompy ciepła większość energii potrzebnej do celów grzewczych czerpią z otoczenia, a tylko pomocniczo wykorzystywany jest prąd elektryczny. W konsekwencji realizacji projektu obniżony zostanie pobór energii z sieci elektroenergetycznej tradycyjnej, gdyż wyeliminowane zostanie także wysokoemisyjne ogrzewanie elektryczne kościoła, które jest stosowane obecnie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Realizacja projektu dotyczy zmniejszenia zużycia energii w budynku zabytkowego kościoła pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wykonania systemu zarządzania energią w budynku, , co w konsekwencji na trwałe przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy, w woj. lubelskim, powiat puławski, gmina Wąwolnica, działka nr 1924 (jedno miejsce realizacji).