O Matko Boska Kębelska w kościele wąwolnickim!

O Matko Boska Kębelska w kościele wąwolnickim! Oto masz u stóp swoich nędznego grzesznika, do Ciebie z pokorą uciekającego i w Tobie nadzieję pokładającego! O Matko miłosierdzia! Zlituj się nade mną! Słyszę, ze Cię wszyscy nazywają ucieczką grzesznych, nadzieją i wspomożycielską, bądź nadzieją moją. Dla miłości Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego, Pana naszego, przybądź mi ku pomocy, wyciągnij dłoń Twoją do nędznego grzesznika. Tobie się z pokorą polecającego. Dzięki składamy Bogu za łaskę, że natchnął mnie tą ufnością ku Tobie, Najświętsza Maryjo Panno. Tę ufność poczytuję sobie za środek i za rękojmię wiecznego zbawienia. Wyznaję, że jeśli dotychczas tak często w grzechy wpadałem, przyczyną tego było to, że się Tobie, o Matko Najświętsza , nie polecałem. Ale mam silne postanowienie od dnia dzisiejszego wszystkie pokusy odpierać i mam nadzieję, że z Twoją pomocą zwyciężać je będę. Wiem dobrze, że jeżeli będę się uciekał do Ciebie, to mi dopomagać będziesz, ale się obawiam, że gdy na mnie silniejsze pokusy przyjdą, mogę zaniechać wzywania pomocy Twojej i przez to sam się mogę stać sprawcą śmierci mojej. Dlatego proszę Cię i błagam, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym zawsze i we wszystkich pokusach szatańskich do Ciebie się uciekał, wołając: "O Najświętsza Panno Wąwolnica, przyjdź ku wspomożeniu mojemu! O Matko Boska Kębelska w kościele wąwolnickim, nie dopuszczaj, ażebym miał utracić Boga mojego i ciebie, Najmiłosierniejsza Matko!" O co Cię najserdeczniej upraszam.
    Amen


Najłaskawsza Panno!

Najłaskawsza Panno! Najmiłosierniejsza opuszczonych Matko, pociecho wszystkich, miłosierdzia Królowo i moja po Bogu nadziejo. Do Ciebie się uciekam, do nóg Twoich pokornie upadam, Tobie duszę i ciało, potrzeby i powodzenie moje w macierzyńską opiekę oddaję i obieram cię sobie dnia dzisiejszego za Pannę i Matkę moją. O Maryjo bez grzechu poczęta! Słynna swymi łaskami po całym świecie i tu, na tym miejscu! Ratujże mnie, o Matko najmiłosierniejsza! Uciekam się do Ciebie, niegodny grzesznik, niegodzien jestem podnieść oczu swoich, abym oglądał twarz Twoją najświętszą i Syna Twego, którego na ręku, o Matko, piastujesz. Lecz w tej tylko nadziei się upewniłem, iż Ty, o Matko, nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na mnie, z pokorą się do Ciebie uciekającego, broń i strzeż serca mego od grzechu i tego wszystkiego, co by się w nim Bogu nie podobało. Proszę Cię o to wszystko, przez co bym się Bogu, Synowi Twojemu, podobać potrafił, jako to o łaskę Twoją, o pokorę i cichość, o miłość i cierpliwość; proszę, abym od Syna Twego i od Ciebie nie był opuszczony.
Proszę Cię, najpokorniejsza Matko, i błagam litości Twojej za wszystkich dobrodziejów moich, błagam Cię za Kościół święty i podwyższenie jego. Wejrzyj, najłaskawsza Pani, na całe chrześcijaństwo, wpieraj, Matko, Sługi swoje łaską swoją, a mnie niegodnemu słudze Twemu, uproś, najmilsza Matko Boża, u Syna Twego śmierć szczęśliwą, abym w męce, śmierci i Krwi Syna Twego oczyszczony i z Bogiem pojednany, jak najprędzej żywota wiecznego nabył i żył z Tobą na wieki.
    Amen


Maryjo, Matko Boga i ludzi

Maryjo, Matko Boga i ludzi, od wieków wsławiona w cudownym wizerunku w Wąwolnicy, oto dzisiaj w sposób szczególny oddaję się Tobie w macierzyńską opiekę i obieram Cię za Opiekunkę i Przewodniczkę w drodze do Ojca Niebieskiego. W trudzie pogłębiania przyjaźni z Bogiem wypraszaj mi u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, niezbędne łaski. W chwilach utrapień, doświadczeń i próśb przybądź mi z matczyną pomocą. Spraw, abym kiedyś Cię ujrzał w niebie, dziękując za Twoje prośby i wstawiennictwo zanoszone do Twojego Syna za mną podczas mojej doczesnej pielgrzymi na ziemi.  
   Amen


Akt ofiarowania Sercu Pana Jezusa

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi ofiarami w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata.
Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego …. ,a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje w dniu dzisiejszym potrzebne w Ojczyźnie, rodzinie mojej, parafii za tych którzy potrzebują mojej modlitwy dzisiaj, za moje potrzeby.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen